Hodnocení adaptačních opatření z pohledu ekosystémových služeb

na základě Metodiky pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb

Na této stránce vidíte 20 dlaždic s názvy jednotlivých kategorií opatření s popisem dílčích hodnocených opatření zahrnutých v dané kategorii. Vyberte dlaždici podle toho, jaké opatření chcete z hlediska ekosystémových služeb posuzovat. Následně klikněte na název vámi vybrané dlaždice. Další instrukce, jak postupovat při hodnocení, najdete na dílčích stránkách.

Propustné povrchy

mlatové povrchy, propustné dlažby, lité povrchy, zatravňovací dlažby a štěrkové plochy

Trávníky

parterové, parkové a luční trávníky

Kvetoucí záhony

kvetoucí a květinové záhony

Keře

okrasné keře, ovocné  keře

Stromy

solitéry, aleje, stromořadí, parky, lesoparky

Ovocné sady

veřejně přístupné sady ovocných stromů, produkční sady, arboreta ovocných dřevin

Dešťové záhony

dešťové záhony, dešťové zahrady, bioklimatické zahrady

Zelené střechy extenzivní

zelené/vegetační střechy extenzivní (ploché, šikmé)

Zelené střechy intenzivní

zelené/vegetační střechy intenzivní,
střechy s intenzivní zelení umístěnou bodově, mokřadní střechy fungující jako kořenová čistírna odpadních vod, intenzivní biosolární střechy

Zelené fasády

extenzivní zelené/vegetační fasády (popínavé rostliny rostoucí z volné půdy nebo z nádoby), intenzivní zelené/vegetační fasády (realizované způsobem vertikálního záhonu), zelené/vegetační fasády fungující jako kořenové čistírny odpadních vod

Cílené zasakování

svejly, průlehy s retenční rýhou,
průlehy s retenční rýhou a regulací odtoku

Vsakovací retenční nádrže

objekty s větším retenčním objemem pro postupné vsakování (při zaplavení s dočasnou vodní hladinou)

Suché retenční dešťové nádrže

poldry

Nádrže se stálou hladinou vody

retenční dešťové nádrže, umělá jezírka, přírodě blízká jezírka, rybníky s extenzivní produkcí ryb, rybníky s intenzivní produkcí ryb

Retenční dešťové nádrže podzemní

betonové/plastové podzemní nádrže/bloky s dočasným zadržením vody, potrubí velké kapacity s dočasným zadržením vody

Malé vodní plochy

umělé mokřady, přírodě blízké mokřady, tůně

Akumulační nádrže na dešťovou vodu

podzemní/nadzemní nádrže na zálivku / splachování apod.; betonové/plastové akumulační nádrže, barely apod.

Městské zahradničení

zahrádkářské osady, komunitní zahrady, komunitní pěstování

Vodní prvky

kašny, fontány, vodní trysky, mlhoviště

Revitalizace vodních toků

odtrubnění toku, úpravy břehové zeleně, změlčení vodního toku a vytvoření přirozeného rozlivového území, obnovení přirozené délky trasy (meandry), vybudování nových tůní, slepých ramen, ponechání „mrtvého dřeva“, zvýšení členitosti profilu toků, odstranění pevných (betonových) koryt