Home >> Databáze projektů

  Cyklotrasa A22 (nově A3) v intravilánu Kolovrat

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Propojení současné cyklostezky Do Prahy na Kole s cyklostezkou v katastru Uhříněvsi. Páteřní cyklotrasa povede přes intravilán Kolovrat a tím dojde k propojení obou současných cyklostezek. Hlavní páteřní trasa povede kolem potoka Říčanka, K Haltýři, Do Hlinek, U Jezu, V Louce, U Vodice.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Generel komunikací, Koncepce cyklistické a pěší dopravy
Indikátory projektu: AD1, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Atraktivita území
Propojení cyklostezek

karta projektu (pdf)