Home >> Databáze projektů

  Centrální plocha náměstí Křeslice

Garant projektu: MČ Praha Křeslice
Popis projektu: Cílem projektu je odstranění panelů na cestě a vytvoření nové stezky pro pěší a cyklisty z mlatového povrchu. Jedná se o jednu z etap projektu, který má řešit dnes prázdné místo určené jako centrální náměstí či plocha MČ Křeslice. Projekt je více etapový dle možností postupného financování. V této jedné etapě je zahrnuta terénní úprava povrchu
náměstí a to včetně potřebných rozvodů sítí, vody atd. Náměstí by mělo mít plochu cca 3 tis. m2 a jedná se v současné době o zpracovanou studii, ve které je osazení novými stromy a keři , vybudování altánu, míst k posezení (mobiliář venkovní), kašny (či fontánky), pítka, ale především úprava ploch včetně odvodu dešťových vod, přípojek elektro, vody a kanalizace. Další etapy musí být postupně finacovány z jiných prostředků, ale jako zahrnutí do podmínek zásobníku „zlepšení klimatu“ je tato část projektu vyhovující.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Náměstí Křeslice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci náměstí v Křeslicích


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru