Home >> Databáze projektů

  Centrální plocha náměstí Křeslice

Garant projektu: MČ Praha Křeslice
Popis projektu: Cílem projektu je odstranění panelů na cestě a vytvoření nové stezky pro pěší a cyklisty z mlatového povrchu. Jedná se o jednu z etap projektu, který má řešit dnes prázdné místo určené jako centrální náměstí či plocha MČ Křeslice. Projekt je více etapový dle možností postupného financování. V této jedné etapě je zahrnuta terénní úprava povrchu
náměstí a to včetně potřebných rozvodů sítí, vody atd. Náměstí by mělo mít plochu cca 3 tis. m2 a jedná se v současné době o zpracovanou studii, ve které je osazení novými stromy a keři , vybudování altánu, míst k posezení (mobiliář venkovní), kašny (či fontánky), pítka, ale především úprava ploch včetně odvodu dešťových vod, přípojek elektro, vody a kanalizace. Další etapy musí být postupně finacovány z jiných prostředků, ale jako zahrnutí do podmínek zásobníku „zlepšení klimatu“ je tato část projektu vyhovující.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Náměstí Křeslice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci náměstí v Křeslicích


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)