Home >> Databáze projektů

 Aplikace adaptační strategie do PD na rekonstrukci komunikací

Garant projektu: MČ Praha Suchdol
Popis projektu: Cílem projektu „Aplikace požadavků Adaptační strategie na změnu klimatu do projektů na rekonstrukci komunikací“ je implementace prvků modrozelené infrastruktury dle Adaptační strategie do stávajících nebo připravovaných projektů na rekonstrukci komunikací.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Suchdol
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 240 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota

karta projektu (pdf)