Home >> Databáze projektů

  Studie proveditelnosti – zelená střecha

Garant projektu: MČ Praha Libuš
Popis projektu: Význam ozelenění střech:
• zadržování srážkové vody v místě výskytu a její návrat do přirozeného koloběhu
• vytvoření prostředí pro život rostlin a živočichů, zvýšení biodiverzity
• zlepšení mikroklimatu
• útlum extrémních teplot
• zvýšení vlhkosti vzduchu
• snížení prašnosti prostředí
• akumulace srážkové vody a její následné odpařování v létě významně přispívá k ochlazování budov i jejich okolí
• zmírnění efektu „městských horkých ostrovů“
• zlepšení tepelné ochrany, především v létě
• snížení náporu na kanalizační síť při vydatných srážkách
Ozeleněné střechy mají mimo tyto funkce dále estetický účinek, který ocení obyvatele přilehlých panelových domů, pohled do zeleně zlepšuje psychický stav.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Libuš – budova úřadu MČ Praha Libuš, K Lukám 664/1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, GOV 9, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby
C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Jiný přínos
Zadržování srážkové vody v místě výskytu a její návrat do přirozeného koloběhu
Zvýšení biodiverzity
Snížení prašnosti prostředí
Akumulace srážkové vody
Zmírnění efektu „městských horkých ostrovů“
Zlepšení tepelné ochrany
Snížení náporu na kanalizační síť při vydatných srážkách

karta projektu (pdf)