Home >> Databáze projektů

 Revitalizace tří parčíků

Garant projektu: MČ Praha 13
Popis projektu: Jedná se o řešení neutěšeného stavu malých městských parků v MČ Praha 13. Důvodem revitalizace je zvyšování kvality veřejných prostranství ve městě a zvýšení standardu bydlení. Výsledkem budou revitalizované plochy městské zeleně s pozitivním dopadem na kvalitu životního prostředí a eliminaci klimatických změn.
PARČÍK „U Dvojčat“ – Cílem návrhu bylo do stávající strnulé a nesourodé sadovnické kompozice dodat dynamičnost a lehkost pomocí pásů ze vzdušných a kvetoucích druhů vybraných vyšších keřů a květin trvalek Pásy zajistí proměnlivost řešené plochy během celého roku Navrhované řešení pracuje se zachycením dešťové vody přímo na dotčeném pozemku pomocí vrstevnicových svejlů Do parčíku je navrženo celkem pět podélných trvalkových záhonů fungujících na principu dešťových zahrad. Cílem je také vytvoření více pobytových ploch pro návštěvníky veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti bytových domů V severozápadní rovinatější části je navržena relaxační plocha a fitness zóna na zpevněném polopropustném povrchu Tato část parku bude lehce odcloněna od okolí vzdušnou zelení a stávajícím terénem Návštěvník tak bude mít pocit soukromí, ale plocha zůstane stále velmi přehledná a bezpečná Do parku bude doplněn nový mobiliář a rámová houpačka.
PARČÍK „U Dobráků“ – Řešený veřejný prostor se nachází v Praze 13, Nová Ves Jedná se o parcelu 2023 v k ú Jinonice (ve správě MČ Praha 13) o rozloze 4058 m2 Na řešený prostor navazuje ulice U Dobráků Cílem je, do současné nesourodé kompozice bez jakékoliv občanské vybavenosti a rozmanitosti druhů rostlin, vytvořit park, který bude sloužit zejména k setkávání komunity zdejších obyvatel Nové Vsi Stávající skupina stromů bude propojena podsadbou keřů, bude přiznána pěší komunikace a bude vytvořen záhon květin trvalek V horní části parku bude vytvořena odpočinková zóna s lavičkami, pískovištěm a houpačkou.
Parková úprava u OC Lužiny – Řešený veřejný prostor se nachází na pozemku č 2131/376 v k ú Stodůlky (ve správě MČ Praha 13) o rozloze 1736 m2 v centrální části sídliště Lužiny Plocha bezprostředně navazuje na obchodní centrum a nachází se vedle venkovní zahrádky zdejší oblíbené restaurace Stávající parková úprava stará 30 let je již velmi nevzhledná, a proto je toto místo neutěšené Cílem je vytvořit na frekventovaném místě parkovou úpravu, která potěší návštěvníky nákupního centra i návštěvníky restaurace. A současně bude podpořena retence srážkové vody do nových výsadeb.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 13
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mimkroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru