Home >> Databáze projektů

Revitalizace studní Praha Nedvězí

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: V březnu 2021 proběhl průzkum 11 studní ve správě MČ Praha Nedvězí. Byly vytipovány 4 studny k osazení ručními pumpami (u 2 z nich se jednalo o výměnu) s předpokladem využití obyvateli Nedvězí i turisty. 3
studny slouží k čerpání vody na zalévání městské zeleně, ostatní studny slouží místním podnikatelům v zemědělství. Projekt byl úspěšně ukončen.
Hodnota projektu: 405 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nedvězí
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Revitalizace studní MČ Praha Nedvězí

zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 405 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 405 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

Revitalizace studní MČ Praha Nedvězí
karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru