Home >> Databáze projektů

 Revitalizace a koncepce výsadby zeleně, ul. Varšavská

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Je nutné navrhnout úpravu neutěšené zeleně s dožívajícími platany v ulici Varšavská v úseku Máchova × Čermákova. V prostoru středového pruhu nejsou evidovány žádné inženýrské sítě. Umožňuje tedy kultivaci i velkých dřevin v rostlé půdě. Dřeviny jsou ve správě TSK. Provozní bezpečnost dřevin je minimálně sporná, dřeviny (platany) vykazují viditelné poškození. Dosadby (Acer campestre) nevhodně zvolené.
Návrh řešení:
Totální rekonstrukce plochy s důrazem na vytvoření příjemného veřejného prostoru určeného k setkávání místních obyvatel.
Postup řešení:
1. Provedení dendrologického zdravotního hodnocení jednotlivých stromů platanové aleje
2. Na základě výsledků dendrologického hodnocení navrhnout obnovu dřevin (optimálně vyměnit všechny dřeviny ve středovém pásu a nahradit je vhodným druhem a kultivarem)
3. Rekonstrukci středového pásu projednat s obyvateli ulice, předložit variantní studie a respektovat jejich požadavky
4. Do studie (variant) zapracovat možnosti posezení (lavičky), případně vodní prvky
5. Příprava projektové dokumentace a realizace záměru
Cílem je rekonstrukce (revitalizace) je vytvoření prostoru zvyšující obytné hodnoty městského prostředí, reagující na probíhající klimatickou změnu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Varšavská část par. č. 4233 k. ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu,
Indikátory projektu: AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé z blízkého okolí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.7.: Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)