Home >> Databáze projektů

  Rekonstrukce objektu MŠ Pastelka

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Projekt je zaměřen na adaptační opatření na změnu klimatu, zahrnuje tak snižení energetické náročnosti budovy, nakládání s vodou. Za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy s výměnou oken a dveří, instalaci nuceného větrání s rekuperací, akumulace dešťových srážek a využití k závlaze v místě v kombinaci s retenční nádrží. 
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12, https://mapy.cz/s/guvogedeme
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12, Předškolní děti


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace OPŽP, rozpočet HMP, rozpočet městské části Prahy 12

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1. : Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2. : Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita ovzduší
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu
DP – úspora energií na vytápění/chlazení
Jiný přínos
Nižší emise

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru