Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Mapování studen na území hl. m. Prahy

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je zaměření na zmapování studen a vrtů na území hl. m . Prahy.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina

Oddůvodnění projektu
Projekt je zaměřen na zmapování studen a vrtů na území hl. m . Prahy za účelem jejich využití jako náhradních zdrojů vody v případě mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s kritickým nedostatkem vody.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: INFR

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Zmapování studen na území hl. m. Prahy

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):

Zdroj financování: MHMP kapitola 766 -2018

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu