Home >> Databáze projektů

 Náměstí Běchovice

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Stavba Náměstí Běchovice preferuje zejména pěší dopravu a vytváří podmínky pro výbornou prostupnost území. V místech křížení pěších tras s vozovkami jsou navrženy různé formy zklidnění dopravy (zpomalovací zvýšené prahy či kompletně vybavený přechod pro chodce). Stavba Náměstí Běchovice zásadním způsobem rozvíjí veřejné
prostranství městské části Praha – Běchovice – jedná se o budoucí hlavní veřejné prostranství městské části.
1. Odtěžení skládky nevyhovující zeminy (zejména rybniční bahno, beton a navážka charakteru komunální skládky) a nahrazení vhodnou zeminou.
2. Instalace zařízení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou, zadržování dešťové vody, zasakování, využívání pro zalévání
3. Realizace částečně propustného zpevněného povrchu náměstí (dlažba) z důvodu snížení povrchového odtoku vody, zvýšení vsakování a tak zvýšení zásob podzemní vody v lokalitě.
4. Vytváření nových vegetačních prvků ve veřejném prostoru – Výsadby nových stromů, keřů, trvalek a trávníků
5. Realizace nového vodního prvku – fontány pro usnadnění pobytu v době vln horka, nového mlžítka pro usnadnění pobytu v době vln horka a nového pítka pro usnadnění pobytu v době vln horka
6. Šetrné veřejné osvětlení s cílem minimalizace světleného smogu a s možností regulace za účelem snížení nároků na elektrickou energii.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Náměstí Běchovice, Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci náměstí v Běchovicích


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 35 100 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Šetrné veřejné osvětlení
Minimalizace smogu
Snížení nároků na elektrickou energii
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru