Home >> Databáze projektů

  Mikroklimatické modelování lokality Bubny – Zátory Praha 7

Garant projektu: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Popis projektu: Cílem projektu bylo mikroklimatické modelování navrhovaného území v oblasti územní studie Praha Bubny – Zátory s cílem najít optimální řešení zástavby a rozmístění modrozelené infrastruktury pro zlepšení tepelného komfortu na veřejných prostranstvích, zlepšení energetické bilance budov a snížení vlivu zástavby na tepelný ostrov
města. Výsledkem je návrh na optimalizaci a doporučení řešení zástavby a řešení modrozelené infrastruktury pro zlepšení tepelného komfortu na veřejných prostranstvích, zlepšení energetické bilance budov a snížení vlivu zástavby na tepelný ostrov města.
Hodnota projektu: 2 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: Praha 7 – Bubny
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Odborníci v tématech urbanismus a územní plánování, dopravní plánování, krajinné inženýrství, modrozelená infrastruktura, politická reprezentace. Výsledky budou součástí podkladů pro další rozpracování Urbanistické studie Bubny v rámci standardního přípravného procesu.


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: IPR, MHMP
Skutečné náklady: 2 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.3.: Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
KS – vzdělávací
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – estetická funkce
RS – rekreační funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Doplnění znalostí o území

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru