Home >> Databáze záměrů

Koncepce zhodnocení lokality Žižkova náměstí – horní parter

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Projekt obnovy horního parteru Žižkova náměstí počítá s výměnou nepropustných zpevněných ploch za mlatové povrchy vsakující vodu, náhradou nevhodných a proschlých dřevin (pyramidálních topolů) za stromy vhodné do tohoto místa, výsadbou keřů a zhotovením nových trvalkových záhonů. V rámci akce budou dále realizovány prvky modrozelené infrastruktury – částečné svedení dešťové vody do záhonů. Cílem akce je zlepšení klimatických podmínek MČ.
Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH
Předpoklad realizace: —-
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo
polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner