Home >> Databáze projektů

  Izolační zeleň Českobrodská – stavební práce

Garant projektu: MČ Praha 14
Popis projektu: Cílem projektu je realizace – stavební práce, TDI, BOZP, dozor a další související náklady. Součástí projektu je vybudování cyklostezek, úprava zeleně, vybudování vsaků a retencí dešťových vod.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 14 
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: /
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 14 900 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot,
vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého
sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce odtoku
Kvalita vody
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Ozelenění prostředí
Ochlazení prostředí
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)