Katalog Přírodě blízkých řešení

OCP MHMP pro všechny zájemce zveřejňuje v českém jazyce Katalog Přírodě blízkých řešení, první část příručky, navrhující konkrétní prvky přírodě blízkých řešení adaptační zranitelnosti měst. Ke každému typovému řešení je uveden popis a role prvku v rámci ekologického systému města, stavební a technické parametry řešení, podmínky realizace, přínosy, rizika a užitky, pojmenované v systému názvosloví vybraných adaptačních indikátorů.

Read More

VSAKOVACÍ MAPY HL. M. PRAHY

V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města.

Území města bylo kategorizováno z hlediska vhodnosti pro vsakování srážek na plochy vhodné pro vsakování srážek, plochy podmínečně vhodné a nevhodné. Pro zhodnocení území byla použita data prostorové analýzy, geologického podloží (zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní vody, morfologie terénu, sklonitosti, a přítomnosti dalších jevů, jako jsou náspy, zářezy, silnice, železnice.

Read More