Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

Příprava Metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Příprava metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy bude spojená se školením, uspořádáním semináře a s exkurzemi pro pracovníky úřadu MČ a další zainteresované subjekty.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha (zálivka, sanita, kropení ulic) a napomáhá zlepšit koloběh vody. Srážková voda odváděná do sítě jednotné kanalizace představuje neúměrnou hydraulickou zátěž pro čistírny odpadních vod a při intenzivním dešti dále dochází k odlehčování vod z jednotné kanalizace do vodních toků a tím k jejich znečišťování.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Vypracování metodiky a postupů

Specifikace
Nejvýhodnější postup je zadržovat srážkovou vodu v místě dopadu pomocí ekosystémových přístupů, např. vytvářením retenčních nádrží, Nejvýhodnější postup je zadržovat srážkovou vodu v místě dopadu pomocí ekosystémových přístupů, např. vytvářením retenčních nádrží, suchých poldrů, odtokových zasakovacích kanálů, dešťových zahrádek apod. Konkrétní řešení je vhodné navrhnout individuálně, podle charakteru a vlastností daného území.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Metodická příručka

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google