Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto Antonín Keprta

Modelování průběhu teploty ovzduší a provětrávání pro vybraná zastavěná území v Praze

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Projekt pro modelování mikroklimatických podmínek (teplot a provětrávání území) vybraných rozvojových území umožní optimalizovat využití a rozmístění přírodě blízkých opatření, která pomáhají snižovat negativní dopady klimatické změny, jako jsou extrémní teploty a tepelný ostrov města. Dále umožní zlepšit hospodaření se srážkovými vodami a zmírňovat dopady přívalových dešťů a umožní zvýšit zásobu vláhy pro vegetaci v období sucha. V rámci PZ bude ověřena kvalita ovzduší při aplikaci vybraných opatření ke zlepšení klimatických podmínek.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
projektanti, IPR, odbory územního plánování

Předchozí zkušenosti
Žádné, jde o pilotní projekt.

Oddůvodnění projektu
Podpořit využití klimatických modelů při přípravě stavebních projektů a úprav veřejného prostoru. Vstupní data pro základní simulaci budou použita jako výchozí podklad pro přípravu vstupních dat scénářů. Na základě výběru scénářů tak bude v budoucnu možné provést simulaci v konkrétní lokalitě v Praze.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Specifikace
Předmětem je provedení modelového hodnocení oblasti Dejvic, definované okolím Vítězného náměstí až po ulicici Milady Horákové. Bude provedena simulace meteorologických veličin a šíření znečištění vzduchu z lokální dopravy modelem PALM-4U. Modelové výstupy budou simulovat 24hodinové simulace dvou vytipovaných dní. ALM-4U. Záměr bude realizován na základě memoranda o spoupráci INO/54/09/015802/2018, uzavřeného mezi Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i. a OCP MHMP ze dne 17.10.2018, v návaznosti na Memorandum o spolupráci HMP, veřejných vysokých škol v Praze a Akademie věd č. INO/51/01/000873/214 ze dne 3.12.2013.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Andrea Šipanová; vedoucí oddělení ochrany ovzduší, garant; +420 236 004 363; andrea.sipanova@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2019
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Výstupní simulace bude obsahovat údaje o teplotách vzduchu a povrchů a imisních koncentracích NOx a suspendovaných částic PM10 v závislosti na vybraném scénáři.
Předmětem smlouvy je provedení simulace modelové domény oblasti Dejvic v rozsahu map, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo. V rámci plnění předmětu smlouvy budou provedeny simulace meteorologických veličin a šíření znečištění vzduchu z lokální dopravy modelem PALM-4U. Model bude konfigurován s rozlišením 2 m v horizontálním i vertikálním směru v přízemních vrstvách. Modelové výstupy budou zahrnovat 24 hodinové simulace dvou typových dnů letní a zimní epizody. Pro všechny simulace budou rovněž vypočteny scénáře adaptačních opatření, které navrhne objednatel.
Finální výstup: Detailní simulace znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách v hlavním městě Praze.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Cena dodávky je 200 000 Kč, k ceně bude připočtena DPH dle platné sazby. Odhad ceny vychází ze zkušeností s projekty založenými na modelovém hodnocení, které využívaly modely.

Zdroj financování: MHMP – rozpočet OCP, odd. ochrany ovzduší

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google